Pisma w postępowaniu cywilnym

W prawie cywilnym istnieje wiele rodzajów pism, które zawierają stanowiska stron i wszystkich uczestników postępowania sądowego. Dla laika nie jest łatwo przygotować pismo, które zgodne jest ze wszystkimi wymogami formalnymi, a spełnienie tych wymogów jest koniecznym warunkiem przyjęcia ich przez sąd.

Istota wymogów formalnych
W postępowaniu przed sądem cywilnym pisma procesowe obejmują wszystkie wnioski i oświadczenia stron, które składane są poza rozprawą. W ściśle określonych wprawie sytuacjach pisma procesowe mogą być wnoszone na urzędowych formularzach albo w formie elektronicznej.

men(sxc.hu)

men(sxc.hu)

Wzór pisma
Ogólny wzór pism różni się w zależności od sytuacji, jeżeli jest to pierwsze pismo w sprawie koniecznie musi zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, a także określenie przedmiotu sporu, czyli dodatkowo adres i opisanie, czego spór dotyczy. Natomiast wszystkie dalsze pisma w sprawie muszą dodatkowo zawierać sygnaturę akt sprawy, której dotyczą. Do każdego pisma należy dołączyć również pełnomocnictwo.

Opłata za pisma procesowe
Większość pism podlega opłacie sądowej, a brak jej opłacenia skutkuje pozostawieniem pisma bez rozpatrzenia. Dokładnie to samo wydarzy się w przypadku niezachowania innych warunków formalnych. Jednak przedtem przewodniczący zobowiązany jest wezwać, pod rygorem zwrotu pisma, do jego poprawienia lub uzupełnienia. Na to przepisy prawa przewidują 7 dni.